Over de Vereniging

De Vereniging Heemkunde Ambt Delden is in 1989 opgericht. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 april 2019 is besloten een naamswijziging door te voeren. Door de samenwerking met de Stichting Historisch Centrum Hof van Twente / Twents Streekarchief die in 2017 is begonnen, wordt een breder deel dan alleen de voormalige gemeente Ambt Delden bestreken; Stad Delden wordt erbij gevoegd. De nieuwe naam is derhalve: Vereniging Heemkunde Ambt en Stad Delden.

Heem betekent erf of huis en haard. Het is dus de kennis van het eigen heem of de regio. Voor onze heemkundevereniging behelst dat kennis over de buurtschappen van de voormalige gemeente Ambt Delden: Azelo, Bentelo, Deldenerbroek, Deldeneresch, Hengevelde, Wiene, Zeldam. Sinds dit jaar is Stad Delden dus ook toegevoegd. Het betreft de kennis van alle facetten over de historie en het heden van de mens en zijn omgeving, zoals archeologie, biologie, genealogie, geologie, natuur, geschiedenis, numismatiek (munt- en penningkunde) en monumenten.

De doelstelling

De vereniging heeft ten doel de studie en beoefening van de heemkunde in de streek Ambt en Stad Delden in de meest ruime zin, in het bijzonder de lokale aspecten betreffend, teneinde de kennis daarvan te bevorderen en de belangstelling daarvoor in de samenleving te wekken; alsmede het zelfstandig, op eigen titel, opkomen voor het behoud en de bescherming van cultuur- en natuurhistorische waarden; waar nodig met gebruikmaking van alle ten dienste staande wettelijke mogelijkheden, zulks teneinde ongewenste en/of bedreigende ontwikkelingen en besluiten of de mogelijke gevolgen daarvan, te beïnvloeden en/of te voorkomen.

Het Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter: de heer J. Sander
Secretaris: de heer R.J.J. Platenkamp
Penningmeester: de heer M. van Wijhe
Lid: de heer B.G. Boer
Lid: de heer M.W.H. Hermanussen
Lid: mevrouw R.L. Ruepert (beheerder archief)

Het beloningsbeleid

De Vereniging Heemkunde Ambt en Stad Delden wordt volledig gerund door vrijwilligers, die gezamenlijk zorg dragen voor de doelstelling van de vereniging. Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen beloning.

ANBI status

De ANBI status is verleend.

RSIN nummer: 806226869

Beleidsplan van de Vereniging Heemkunde Ambt en Stad Delden

Beleidsplan VHkASD